About

about

ModernMidlife.net เป็นสื่อเกี่ยวกับอะไร

ModernMidlife.net เป็นสื่อ  LIFESTYLE MEDIA in MULTIPLE-PLATFORMS ของเครือ HI-CLASS Media Group ซึ่งนำเสนอสาระเกี่ยวกับการมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ในวัย 40+ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเรียนรู้และเข้าใจโลก เพื่อให้ช่วงชีวิตในวัย 40+ ของทุกคนกลายเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ได้อยู่ท่ามกลางความสำเร็จและความสุข หลังจากการสร้างชีวิตให้มีพื้นฐานที่มั่นคง ถึงพร้อมด้วยปัจจัยแห่งความพึงพอใจในวิถีที่แต่ละคนเลือก และเปี่ยมด้วยอิสรภาพ เรามุ่งให้ข้อมูลที่เป็นความรู้และแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มีความพร้อมจากการเตรียมตัวที่ดี การบริหารชีวิตที่ดี  ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสัมพันธ์ที่สุขสมดุลในวัย 40+ ได้อย่างเต็มที่ สามารถทำทุกสิ่งได้ดังใจปรารถนา

.

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัยของชีวิต มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้คน อีกทั้งยังมีผลเชื่อมโยงต่อลักษณะประชากรในสังคม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่ความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับประชาชนในวัยกลางคน หรือวัย 40+ ยังมีน้อยมากและยังไม่มีบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาใดๆมาก่อน ทำให้ผู้คนไม่มีพื้นความรู้ที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามช่วงอายุขัย และความเปลี่ยนแปลงในชีวิตการงาน สถานะทางสังคม สถานะความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการขาดความตระหนักรู้ถึงการเตรียมตัวเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีชีวิตในช่วงวัยกลางคนได้อย่างมีความสุข เรื่อยไปจนถึงการเตรียมตัวรับมือกับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่คนรอบข้าง ไม่เป็นปัญหาต่อตัวเอง และไม่เป็นภาระต่อสังคมในส่วนรวม

.

เป้าหมายในการจัดทำ

การจัดทำสื่อ ModernMidlife.net มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในวัย 40+ โดยเนื้อหาสาระที่นำเสนอในสื่อนี้ จะทำหน้าที่เสมือนเป็นคู่มือ สำหรับการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบที่แต่ละคนปรารถนา ตามศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคนมีหลังจากการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเพื่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแต่ละช่วงวัย เริ่มจากวัย 40 ไปจนถึงวัยสูงอายุ ประกอบด้วย

 1. เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต สำหรับคนวัย 40+
 2. เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและครอบครัว เพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว สำหรับคนวัย 40+ ไปจนถึงวัยสูงอายุ
 3. เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับชีวิตทุกช่วงวัย โดยเน้นที่วัย 40+  ไปจนถึงวัยสูงอายุ
 4. เผยแพร่ความรู้ด้านดูแลตัวเอง ในด้านบุคลิกภาพ และการวางตัวในสังคม สำหรับคนวัย 40+
 5. เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สำหรับคนวัย 40+
 6. เผยแพร่ความรู้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับคนวัย 40+
 7. เผยแพร่ตัวอย่างที่ดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข สำหรับคนวัย 40+
 8. แนะนำข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับคนวัย 40+ ในทุกด้านของชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และงานอดิเรก
 9. เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกช่วงวัย ให้มีความสามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และพึ่งพาตนเองได้ เพื่อกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่นำไปสู่การมีชีวิตที่ดีในทุกช่วงของชีวิต

.

เนื้อหาที่นำเสนอ

เนื้อหาในสื่อ ModernMidlife.net ประกอบด้วยสาระที่สร้างแรงบันดาลใจ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่แสวงหานิยามที่สมบูรณ์แบบของคุณภาพชีวิต ในวัย40+ ทั้งจากบทสัมภาษณ์ที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของบุคคลตัวอย่างที่มีเรื่องราวน่าสนใจ และสาระจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การใช้ชีวิต การเงิน สุขภาพกาย-ใจ ที่อยู่อาศัย ความงาม แฟชั่น งานอดิเรก การท่องเที่ยว ความบันเทิง และการบริหารความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่นำเสนอแง่มุมใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์

target

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย netizen + citizen

แบ่งโดย: เพศสภาพ เพศวิถี ครอบครัว การศึกษา รายได้ ไลฟ์สไตล์ และ แพลตฟอร์มในการสื่อสาร

ตามกลุ่มอายุหลักๆ ได้แก่

 • อายุ 30-40 : วัยผู้ใหญ่
  ต้องการหาข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวเอง และหาข้อมูลเพื่อดูแลผู้อาวุโสที่เกี่ยวข้อง
  Platform: Facebook, Line, Website, Youtube, Print, SMS, DM, TV, Radio, OHM, Podcast, Event
 • อายุ 40-50 : วัยกลางคนช่วงต้น
  ต้องการหาข้อมูล เพื่อเป็นความรู้ สำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แสวงหาแรงบันดาลใจ และการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
  Platform: Facebook, Line, Website, Youtube, Print, SMS, OHM, DM, TV, Radio, Podcast, Event
 • อายุ 50-60 : วัยกลางคนช่วงปลาย
  ต้องการข้อมูล แรงบันดาลใจ ทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆ และการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนตามรสนิยมหรือตามลักษณะร่วมบางประการ
  Platform: Facebook, Line, Website, Youtube,  SMS, DM, TV, Radio, Podcast, Event
 • อายุ 60-70 : วัยสูงอายุ
  คนวัยนี้ส่วนใหญ่ในสังคม ถือเป็นวัยเกษียณ ที่พ้นจากภาระงานประจำแล้ว ต้องการข้อมูลในเรื่องที่ตนมีปัญหา หรือจำเป็นต้องหาคำตอบ
  Platform: Line, SMS, DM, Youtube, Podcast, Radio, TV
 • อายุ 70-100 : วัยชรา
  ต้องการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการ การซื้อสินค้า การเชื่อมโยงกับชุมชน งานอดิเรกและความบันเทิง
  Platform: Podcast, Radio, TV

.

ad :: ข้อมูลการลงโฆษณาในสื่อ ModernMidlife.net :: ad

.

pexels-photo-541522

ติดต่อเราได้ที่

Email: ModernMidlife@gmail.com

Facebook fanpage: www.facebook.com/ModernMidlife/

Phone: (+66) 086-8963112